El detectiu químic

En el mòdul els alumnes actuen com a responsables del Departament de Toxicologia d’una empresa que vol utilitzar l’extracte d’una planta, originària dels Pirineus, com a conservant natural en l’elaboració industrial d’aliments. Primer realitzen proves químiques qualitatives i quantitatives per determinar quin és el principi actiu de l’extracte i la seva concentració, després fan estudis toxicològics En el mòdul els alumnes actuen com a responsables del Departament de Toxicologia d’una empresa que vol utilitzar l’extracte d’una planta, originària dels Pirineus, com a conservant natural en l’elaboració industrial d’aliments. Primer realitzen proves químiques qualitatives i quantitatives per determinar quin és el principi actiu de l’extracte i la seva concentració, després fan estudis toxicològics simulats per veure els possibles efectes de l’extracte i determinen quina dosi recomanarien per a la seva comercialització. Finalment, reflexionen sobre el seu consum d’additius. D’aquesta manera, el mòdul lustra amb un exemple el paper de la ciència i la tecnologia en la societat a partir de l’estudi d’un tema de salut.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 8 a 10 períodes de classe.

Durant la realització de les 5 activitats de què consta el mòdul, els alumnes han de:

• Identificar una solució desconeguda mitjançant l’anàlisi qualitativa.

• Definir operacionalment els conceptes de reactiu i producte.

• Representar les reaccions químiques mitjançant equacions químiques.

• Determinar la concentració d’una dissolució de concentració desconeguda mitjançant dissolucions patró.

• Ajustar una recta de calibratge a partir de dades experimentals.

• Interpretar i interpolar dades d’un gràfic.

• Definir substància tòxica, dosi llindar nociva (DUN) i dosi letal (DL).

• Simular l’experimentació amb animals dels efectes aguts i crònics de les substàncies.

• Determinar la dosi llindar nociva (DUN) per als humans a partir dels resultats dels estudis de toxicitat amb animals.

• Considerar diversos factors en extrapolar les dades obtingudes amb animals per predir la resposta dels humans.

• Dissenyar un estudi simulat de toxicitat aguda per investigar la influència de la massa en la dosi llindar nociva (DLN).

• Adonar-se de la necessitat d’incloure únicament la modificació d’una sola variable en cada investigació.

• Reflexionar sobre les implicacions ètiques dels estudis de toxicitat amb animals.

• Reflexionar sobre el consum d’aliments amb conservants.

En el desenvolupament del mòdul El detectiu químic es treballen competències bàsiques així com competències, objectius i continguts propis de les matèries cientificotecnològiques d’educació secundària obligatòria i de l’àrea de Ciències per al Món Contemporani de Batxillerat.

Per a la realització del mòdul són necessàries SAFATES APQUA per a 24 alumnes no incloses en l’equip. El mòdul s’ofereix a punt per al seu ús immediat amb el material suficient per ser utilitzat 5 vegades amb 24 alumnes. Inclou la guia del professor. El material es presenta en una caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i el seu posterior emmagatzematge.