Solucions i contaminació

Aquest mòdul, amb material experimental, és recomanable realitzar-lo a continuació de “Els Productes Químics”, i abans de realitzar la resta de mòduls d’APQUA. Per aquest motiu, en aquest equip s’inclou la guia del professor de “Els Productes Químics” a fi de donar continuïtat al programa. En ell hi apareixen conceptes científics i socials bàsics que després s’utilitzen en els altres.Es planteja als alumnes el problema de la contaminació d’un llac amb un àcid i si la dilució i/o la neutralització són una solució al problema.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és d’11 a 13 períodes de classe.

Durant la realització de les 7 activitats de què consta el mòdul, els alumnes:

• Reflexionen sobre la qüestió de l’aigua com a recurs limitat, però essencial per a la vida. Investiguen la solubilitat de diverses substàncies en aigua, el comportament de les solucions, els dissolvents i els soluts, i aprenen la diferència entre diluït i concentrat.

• Dedueixen què és una part per milió mitjançant la dilució successiva d’un colorant alimentari.

• Investiguen el comportament d’un indicador amb un àcid, una base i l’aigua, així com amb mescles d’aquestes substàncies.

• Observen els canvis de color quan es barregen un àcid i una base, i desenvolupen una definició operacional del concepte de neutralització. Duen a terme experiments per determinar la concentració relativa de dues solucions. Es pot introduir el concepte de concentració molecular.

• Dissenyen un experiment per determinar la concentració relativa de l’amoníac comercial i del vinagre.

• Utilitzen els coneixements adquirits sobre àcids, bases i concentració relativa per resoldre un problema simulat d’aigua residual contaminada.

• Discuteixen si la neutralització és una acció adequada per eliminar la contaminació.

El mòdul s’ofereix a punt per al seu ús immediat amb el material suficient per ser utilitzat 5 vegades amb 32 alumnes. Inclou la guia del professor, 16 safates APQUA, 16 agitadors i 16 comptagotes de plàstic. El material es presenta en una caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge. En el cas de realitzar aquest mòdul no és necessari obtenir per separat la guia del professor d'”Els Productes Químics” ja que va inclosa en aquest equip.